Chúc mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Ban Mê Thuột và Lớp Khiếm thính Hoa Lan

Ngày 01 Tháng 01

MẸ THIÊN CHÚA

CHÚC MỪNG QUAN THÀY

CỘNG ĐOÀN BAN MÊ THUỘT

LỚP KHIẾM THÍNH HOA LAN