CẦU NGUYỆN…

”Trong Cầu Nguyện, linh hồn được thanh tẩy khỏi tội lỗi, đức ái được nuôi dưỡng, đức tin được đâm rễ, đức cậy được củng cố và tinh thần được hỷ hoan.

Trong Cầu Nguyện, linh hồn tan chảy trở nên trìu mến, tâm hồn được tinh luyện, chân lý tỏ lộ, cám dỗ phải đầu hàng và u buồn phải tan biến.

Trong Cầu Nguyện, giác quan đổi mới, nhớn nhác tiêu tan, nhân đức yếu nhược được củng cố, thói hư lùi bước, và trong sự biến đổi này, những tia sáng sống động tỏa rạng, ước vọng thiên đàng trào dâng, ở đó, ngọn lửa tình yêu dành cho Thiên Chúa bừng cháy.”

(Trích từ tác phẩm Treatise on Prayer and Meditation của Thánh Phêrô Alcantara)