26 C
Bien Hoa, VN
Thứ Năm, 22-03-2018

Ngày 18 Tháng 3

       "Luôn vui mừng trước thành công của người khác, y như mình thành công vậy". (St An-Phong-sô).                  ...

Ngày 17 Tháng 3

       Thánh Patriciô Giám Mục. "Nếu Chúa xét tôi xứng đáng, thì tôi sẵn sàng cống hiến cả mạng sống vì danh Người, không chút ngần...

Ngày 16 Tháng 3

       "Chỉ nên nói, khi nói sinh ích lợi hơn im lặng". (St Giêgôriô thành Nysse).                      ...

Ngày 15 Tháng 3

       "Người có Chúa ở cùng thì không thiếu gì".  (St Têrêsa Hài Đồng)                               .     

Ngày 14 Tháng 3

       "Hãy cầu nguyện trước mọi quyết định". (St Inhaxiô)                                .     

Ngày 13 Tháng 3

       "Kinh Mân Côi là Kinh linh thánh nhất sau hiến lễ hy tế". (St Bôrômêô).                         ...

Ngày 12 Tháng 3

       "Kinh Mân Côi là Kinh linh thánh nhất sau hiến lễ hy tế". (St Bôrômêô)                           .     

Ngày 11 Tháng 3

       "Việc nhớ đến Chúa hằng luôn hiện diện sẽ khoá kín linh hồn, không cho tội lỗi xâm nhập vào". (St Giêrônimô)          ...

Ngày 10 Tháng 3

      Kiên nhẫn thì sẽ được mọi sự. (St Têrêsa Hài Đồng)                    

Ngày 9 Tháng 3

      Thánh Phanxica Người ta chỉ tạo được hạnh phúc của mình bằng cách săn sóc đến hạnh phúc của người khác . (St Pierre)     ...