Ngày 17 Tháng 8

   

Chị em đừng tìm làm hơn sự có thể của chị em. Đừng tìm suy niệm theo như nhà tư tưởng Bossuet, nếu chị em không có bộ óc như ông. (Cha Thánh Eymard)