Thờ Ngẫu Tượng…

 “Trong mỗi người đều có việc thờ ngẫu tượng, về cơ bản là do thiếu niềm tin vào Chúa Giêsu, không có khả năng sống phó thác. Nếu chúng ta thay thế đức tin bằng kiến thức, nếu chúng ta ngừng kết hợp với Chúa, chúng ta tin chắc rằng chúng ta nắm chân lý trong tay, thay vì tìm kiếm sự thật và lắng nghe chân lý trong sự ngoan ngùy khiêm tốn thì chúng ta đang tôn thờ ngẫu tượng”.

Cha Bovati, SJ.