Ngày 1 Tháng 5

(Thánh Giuse, người lao động) Thánh Giuse nghèo của cải trần gian, Ngài không có gì trên quê hương của cha ông mình ở Bêlem. Ngài sống trong thành phố nghèo nhất, bị dân ở Nadarét khinh dễ. Ở đó Ngài chỉ có một mái nhà nghèo. Tình trạng của Ngài là tình trạng của những người thợ mộc nghèo. 

(Cha Thánh E-ma)       

 

.