Ngày 2 Tháng 11

 

 

Lễ Cầu nguyện cho các tín hữu qua đời

Ôi! Hạnh phúc cho những ai chết trong Thiên Chúa!

 (Cha Thánh E-ma)       

     

      
       .